SQL执行计划突变案例分析

前几日,同事发现一套库数据库的活动会话数激增,大量活动会话集中等待gc buffer busy acquire上,如下图所示

经过更一步的查看,发现这些等待均在sql_id:f7hnmtx8bd5q3上,利用如下sql进行查看发现:

SQL_TEXT如下:
SELECT *
FROM
 (SELECT p.*
  FROM t p,
    TD_PLAN_LEG d
  WHERE p.THR_DEP = d.THR_DEP
   AND p.THR_ARR = d.THR_ARR
   AND p.FLTNO = d._FLTNO
   AND pDATE = d.DATE
   AND (p.THR_DEP = :1
     OR p.THR_ARR = :2)
   AND nvl(d.STATUS_inner, ' ') != '??'
   AND d.LT_ID IS NULL
   AND nvl(d.STATUS_inner, ' ') != '??'
   AND p.OP_TM > :3
  ORDER BY p.OP_TM)
WHERE ROWNUM <= :4


SQL历史执行效率:
TIME   PLAN_HASH_VALUE EXECU_D    BG_D    DR_D   ET_D   CT_D IO_TIME CLUS_TIME AP_TIME CC_TIME GET_ONETIME  ROWS_PRO ROWS_ONETIME ET_MS_ONCE
------------ --------------- ------- ----------- ----------- --------- --------- ------- --------- ------- ------- ----------- ---------- ------------ ----------
2020092201    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092201    2495209816  3333 1351590946      0   2403   2409    0     0    0    0   405518    261      0    721
2020092202    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092202    2495209816  3238 1381884655      0   2449   2477    0     0    0    0   426771     82      0    756
2020092203    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092203    2495209816  3228 1380940555      0   2464   2475    0     0    0    0   427801     12      0    763
2020092204    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092204    2495209816  3249      0      0   2469   2486    0     0    0    0      0     0      0    760
2020092205    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092205    2495209816  3239 1401077673      0   2496   2510    0     0    0    0   432565     0      0    771
2020092206    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092206    2495209816  3240 1374013765      0   2449   2467    0     0    0    0   424078     0      0    756
2020092207    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092207    2495209816  3319      0      0   2584   2589    0     0    0    0      0    181      0    778
2020092208    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092208    2495209816  3656 1628720696      0   2827   2826    0     0    0    0   445493    1439      0    773
2020092209    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092209    2495209816  3238 1434887002      0   2610   2611    0     0    0    0   443140    2253      1    806
2020092210    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092210    2495209816  3240      0      0   2623   2629    0     0    0    0      0    2046      1    809
2020092211    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092211    2495209816  3240 1442329567      0   2672   2669    0     0    0    0   445163    2659      1    825
2020092212    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092212    2495209816  3240 1437033232      0   2676   2675    0     0    0    0   443529    2561      1    826
2020092213    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092213    2495209816  3222      0      0   2687   2689    0     0    0    0      0    2888      1    834
2020092214    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092214    2495209816  3240 1440743191      0   2706   2707    0     0    0    0   444674    3367      1    835
2020092215    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092215    2495209816  3243 1444795359      0   2747   2747    0     0    0    0   445512    2677      1    847
2020092216    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092216    2495209816  3243      0      0   2742   2749    0     0    0    0      0    2975      1    846
2020092217    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092217    2495209816  3256 1464276872      0   2774   2771    0     0    0    0   449716    2929      1    852
2020092218    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092218    2495209816  3240 1459846368      0   2802   2801    0     0    0    0   450570    3543      1    865
2020092219    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092219    2495209816  3240      0      0   2806   2806    0     0    0    0      0    3022      1    866
2020092220    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092220    2495209816  3221 1443354745      0   2819   2820    0     0    0    0   448108    2694      1    875
2020092221    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092221    2495209816  3239 1458055393      0   2891   2879    0     0    0    0   450156    2592      1    892
2020092222    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092222    2495209816  3240      0      0   2883   2887    0     0    0    0      0    2059      1    890
2020092223    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092223    2495209816  3240 1458681730      0   2926   2928    0     0    0    0   450210    1936      1    903
2020092300    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092300    2495209816  3238 1437599879      0   2925   2923    0     0    0    0   443978    1370      0    903
2020092301    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092301    2495209816  3251 1265725098      0   2330   2326    0     0    0    0   389334    695      0    717
2020092302    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092302    2495209816  3240 1322541308      0   2443   2447    0     0    0    0   408192    223      0    754
2020092303    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092303    2495209816  3240      0      0   2466   2471    0     0    0    0      0     41      0    761
2020092304    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092304    2495209816  3240 1309926437      0   2432   2431    0     0    0    0   404298     0      0    751
2020092305    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092305    2495209816  3250 1347086218      0   2466   2458    0     0    0    0   414488     0      0    759
2020092306    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092306    2495209816  3248 1327059467      0   2452   2452    0     0    0    0   408577     0      0    755
2020092307    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092307    2495209816  3242      0      0   2491   2488    0     0    0    0      0    194      0    768
2020092308    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092308    2495209816  3245 1405256862      0   2544   2538    0     0    0    0   433053    1625      1    784
2020092309    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092309    2495209816  3246 1421208667      0   2590   2579    0     0    0    0   437834    2518      1    798
2020092310    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092310    2495209816  3248      0      0   2619   2609    0     0    0    0      0    1961      1    806
2020092311    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092311    2495209816  3239 1426602319      0   2637   2632    0     0    0    0   440445    2673      1    814
2020092312    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092312    2495209816  3195 1403306564      0   2610   2603    0     0    0    0   439220    3029      1    817
2020092313    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092313    2495209816  3247      0      0   2698   2687    0     0    0    0      0    2976      1    831
2020092314    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092314    2495209816  3238 1418853144      0   2696   2690    0     0    0    0   438188    3496      1    833
2020092315    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092315    2495209816  3236 1443916772      0   2736   2728    0     0    0    0   446204    3600      1    846
2020092316    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092316    2495209816  3239      0      0   2731   2726    0     0    0    0      0    3630      1    843
2020092317    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092317    2495209816  3239 1435088513      0   2780   2768    0     0    0    0   443065    3446      1    858
2020092318    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092318    2495209816  3256 1422988985      0   2794   2782    0     0    0    0   437036    3043      1    858
2020092319    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092319    2495209816  3239      0      0   2816   2811    0     0    0    0      0    3108      1    869
2020092320    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092320    2495209816  3237 1414992685      0   2818   2813    0     0    0    0   437131    2993      1    870
2020092321    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092321    2495209816  3239 1450253448      0   2867   2859    0     0    0    0   447747    2686      1    885
2020092322    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092322    2495209816  3239      0      0   2866   2853    0     0    0    0      0    2661      1    885
2020092323    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092323    2495209816  3239 1440828417      0   2906   2889    0     0    0    0   444837    2007      1    897
2020092400    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092400    2495209816  3256 1405971757      0   2892   2884    0     0    0    0   431810    1569      0    888
2020092401    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092401    2495209816  3239  262264721      0   2332   2331    0     0    0    0    80971    570      0    720
2020092402    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092402    2495209816  3204 1328880815      0   2433   2428    0     0    0    0   414757    252      0    759
2020092403    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092403    2495209816  3240 1367144118      0   2459   2453    0     0    0    0   421958    101      0    759
2020092404    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092404    2495209816  3237 1318574101      0   2437   2432    0     0    0    0   407344     35      0    753
2020092405    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092405    2495209816  3220      0      0   2438   2435    0     0    0    0      0     0      0    757
2020092406    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092406    2495209816  3254 1346142138      0   2480   2469    0     0    0    0   413688     0      0    762
2020092407    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092407    2495209816  3238 1397020466      0   2503   2492    0     0    0    0   431445    160      0    773
2020092408    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092408    2495209816  3235      0      0   2529   2520    0     0    0    0      0    1401      0    782
2020092409    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092409    2495209816  3239 1424896212      0   2566   2556    0     0    0    0   439919    2275      1    792
2020092410    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092410    2495209816  3237 1421132007      0   2572   2569    0     0    0    0   439027    1956      1    795
2020092411    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092411    2495209816  3248      0      0   2629   2614    0     0    0    0      0    2913      1    809
2020092412    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092412    2495209816  3249 1448536971      0   2666   2651    0     0    0    0   445841    2722      1    820
2020092413    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092413    2495209816  3238 1437662381      0   2675   2668    0     0    0    0   443997    2445      1    826
2020092414    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092414    2495209816  3202      0      0   2680   2672    0     0    0    0      0    3238      1    837
2020092415    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092415    2495209816  3256 1450466091      0   2768   2758    0     0    0    0   445475    2920      1    850
2020092416    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092416    2495209816  3240 1450111226      0   2794   2779    0     0    0    0   447565    3109      1    862
2020092417    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092417    2495209816  3237      0      0   2824   2804    0     0    0    0      0    2818      1    873
2020092418    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092418    2495209816  3239 1424042026      0   2840   2831    0     0    0    0   439655    3346      1    877
2020092419    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092419    2495209816  3256 1435714284      0   2894   2885    0     0    0    0   440944    3120      1    889
2020092420    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092420    2495209816  3237      0      0   2914   2902    0     0    0    0      0    2788      1    900
2020092421    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092421    2495209816  3240 1433834204      0   2967   2946    0     0    0    0   442541    2857      1    916
2020092422    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092422    2495209816  3200 1413189546      0   2938   2924    0     0    0    0   441622    2346      1    918
2020092423    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092423    2495209816  3256      0      0   3032   3014    0     0    0    0      0    2108      1    931
2020092500    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092500    2495209816  3238 1417260989      0   3005   2982    0     0    0    0   437696    1358      0    928
2020092501    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092501    2495209816  3233 1296496694      0   2456   2444    0     0    0    0   401020    416      0    760
2020092502    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092502    2495209816  3220  473519624      0   2521   2518    0     0    0    0   147056    164      0    783
2020092503    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092503    2495209816  3257 1419336329      0   2546   2548    0     0    0    0   435780     9      0    782
2020092504    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092504    2495209816  3239 1410697902      0   2554   2548    0     0    0    0   435535     0      0    789
2020092505    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092505    2495209816  3239      0      0   2562   2548    0     0    0    0      0     0      0    791
2020092506    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092506    2495209816  3238 1422005253      0   2555   2551    0     0    0    0   439162     0      0    789
2020092507    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092507    2495209816  3244 1442245766      0   2591   2583    0     0    0    0   444589    276      0    799
2020092508    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092508    2495209816  3247      0      0   2642   2634    0     0    0    0      0    1679      1    814
2020092509    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092509    2495209816  3236 1467804298      0   2665   2656    0     0    0    0   453586    2599      1    824
2020092510    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092510    2495209816  3238 1462271228      0   2677   2670    0     0    0    0   451597    2009      1    827
2020092511    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092511    2495209816  3235      0      0   2720   2709    0     0    0    0      0    3010      1    841
2020092512    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092512    2495209816  3254 1465449842      0   2739   2723    0     0    0    0   450353    2555      1    842
2020092513    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092513    2495209816  3240 1459543406      0   2726   2709    0     0    0    0   450476    2664      1    841
2020092514    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092514    2495209816  3185      0      0   2702   2694    0     0    0    0      0    3784      1    848
2020092515    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092515    2495209816  3240 1447314954      0   2746   2742    0     0    0    0   446702    3116      1    848
2020092516    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092516    2495209816  3258 1475259620      0   2867   2821    0     0    0    0   452811    3183      1    880
2020092517    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092517    2495209816  3239      0      0   2841   2822    0     0    0    0      0    3168      1    877
2020092518    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092518    2495209816  3237 1455741217      0   2835   2815    0     0    0    0   449719    3258      1    876
2020092519    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092519    2495209816  3237 1456570263      0   2858   2846    0     0    0    0   449975    3135      1    883
2020092520    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092520    2495209816  3238      0      0   2881   2869    0     0    0    0      0    3033      1    890
2020092521    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092521    2495209816  3238 1464946512      0   2912   2898    0     0    0    0   452423    2918      1    899
2020092522    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092522    2495209816  3256 1468725511      0   2946   2929    0     0    0    0   451083    2386      1    905
2020092523    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092523    2495209816  3240      0      0   2948   2936    0     0    0    0      0    2258      1    910
2020092600    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092600    2495209816  3238 1437269657      0   2915   2904    0     0    0    0   443876    1648      1    900
2020092601    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092601    2495209816  3239 1358782568      0   2399   2387    0     0    0    0   419507    577      0    741
2020092602    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092602    2495209816  3240 1385828878      0   2525   2519    0     0    0    0   427725    158      0    779
2020092603    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092603    2495209816  3203 1391299844      0   2507   2503    0     0    0    0   434374     23      0    783
2020092604    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092604    2495209816  3237 1351047932      0   2500   2497    0     0    0    0   417377     0      0    772
2020092605    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092605    2495209816  3243      0      0   2529   2522    0     0    0    0      0     0      0    780
2020092606    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092606    2495209816  3235 1392017833      0   2526   2517    0     0    0    0   430299     0      0    781
2020092607    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092607    2495209816  3239 1424101671      0   2559   2544    0     0    0    0   439673    189      0    790
2020092608    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092608    2495209816  3239  496269954      0   2593   2583    0     0    0    0   153217    1619      0    800
2020092609    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092609    2495209816  3244 1473823605      0   2627   2617    0     0    0    0   454323    2200      1    810
2020092610    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092610    2495209816  3253 1473324036      0   2670   2658    0     0    0    0   452912    1995      1    821
2020092611    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092611    2495209816  3238      0      0   2716   2707    0     0    0    0      0    2491      1    839
2020092612    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092612    2495209816  3237 1477721737      0   2741   2733    0     0    0    0   456510    2460      1    847
2020092613    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092613    2495209816  3239 1483323345      0   2768   2755    0     0    0    0   457957    2757      1    855
2020092614    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092614    2495209816  3241 1487746111      0   2808   2792    0     0    0    0   459039    3145      1    866
2020092615    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092615    2495209816  3214 1478749632      0   2820   2809    0     0    0    0   460096    2790      1    878
2020092616    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092616    2495209816  3239      0      0   2869   2858    0     0    0    0      0    3045      1    886
2020092617    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092617    2495209816  3240 1483068741      0   2880   2871    0     0    0    0   457737    2691      1    889
2020092618    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092618    2495209816  3256 1496586513      0   2925   2913    0     0    0    0   459640    3351      1    898
2020092619    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092619    2495209816  3240  686804354      0   2943   2923    0     0    0    0   211977    2956      1    908
2020092620    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092620    2495209816  3239 1492171972      0   2955   2941    0     0    0    0   460689    2728      1    912
2020092621    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092621    2495209816  3242 1499007445      0   2971   2961    0     0    0    0   462371    2518      1    917
2020092622    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092622    2495209816  3254      0      0   2983   2974    0     0    0    0      0    2323      1    917
2020092623    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092623    2495209816  3201 1489464912      0   3019   3006    0     0    0    0   465312    1919      1    943
2020092700    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092700    2495209816  3239 1489900471      0   3025   3011    0     0    0    0   459988    1195      0    934
2020092701    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092701    2495209816  3240 1357716042      0   2434   2429    0     0    0    0   419048    521      0    751
2020092702    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092702    2495209816  3244 1448164591      0   2566   2560    0     0    0    0   446413    276      0    791
2020092703    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092703    2495209816  3252      0      0   2571   2559    0     0    0    0      0     72      0    791
2020092704    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092704    2495209816  3221 1417052962      0   2503   2501    0     0    0    0   439942     2      0    777
2020092705    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092705    2495209816  3240 1435598638      0   2533   2534    0     0    0    0   443086     0      0    782
2020092706    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092706    2495209816  3244      0      0   2527   2528    0     0    0    0      0     0      0    779
2020092707    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092707    2495209816  3254 1470802612      0   2605   2599    0     0    0    0   451998    204      0    801
2020092708    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092708    2495209816  3239 1466922394      0   2601   2589    0     0    0    0   452894    1735      1    803
2020092709    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092709    2495209816  3238 1462310461      0   2647   2640    0     0    0    0   451609    2688      1    818
2020092710    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092710    2495209816  3244 1460262764      0   2656   2651    0     0    0    0   450143    2056      1    819
2020092711    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092711    2495209816  3254 1485315112      0   2720   2708    0     0    0    0   456458    2956      1    836
2020092712    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092712    2495209816  3239 1475673310      0   2718   2710    0     0    0    0   455595    2987      1    839
2020092713    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092713    2495209816  3240 1480502924      0   2752   2741    0     0    0    0   456945    3107      1    849
2020092714    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092714    2495209816  3242      0      0   2770   2758    0     0    0    0      0    3774      1    855
2020092715    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092715    2495209816  3254 1485748247      0   2802   2783    0     0    0    0   456591    3499      1    861
2020092716    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092716    2495209816  3185      0      0   2774   2759    0     0    0    0      0    3173      1    871
2020092717    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092717    2495209816  3239 1488000864      0   2849   2839    0     0    0    0   459401    3113      1    880
2020092718    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092718    2495209816  3238 1480569006      0   2868   2860    0     0    0    0   457248    3294      1    886
2020092719    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092719    2495209816  3243 1479350901      0   2897   2886    0     0    0    0   456167    2813      1    893
2020092720    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092720    2495209816  3240 1466487471      0   2915   2902    0     0    0    0   452620    2953      1    900
2020092721    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092721    2495209816  3254 1473511907      0   2981   2966    0     0    0    0   452831    2821      1    916
2020092722    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092722    2495209816  3240      0      0   2987   2976    0     0    0    0      0    2468      1    922
2020092723    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092723    2495209816  3240 1485591039      0   3023   3010    0     0    0    0   458516    2491      1    933
2020092800    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092800    2495209816  3239 1492094762      0   3032   3023    0     0    0    0   460665    1508      0    936
2020092801    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092801    2495209816  3244 1381156470      0   2472   2464    0     0    0    0   425757    752      0    762
2020092802    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092802    2495209816  3251      0      0   2585   2581    0     0    0    0      0    265      0    795
2020092803    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092803    2495209816  3239 1465140224      0   2599   2588    0     0    0    0   452343     10      0    802
2020092804    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092804    2495209816  3190 1446640595      0   2553   2540    0     0    0    0   453492     0      0    800
2020092805    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092805    2495209816  3253      0      0   2607   2600    0     0    0    0      0     0      0    801
2020092806    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092806    2495209816  3240 1467000606      0   2597   2590    0     0    0    0   452778     0      0    802
2020092807    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092807    2495209816  3242 1472818082      0   2610   2604    0     0    0    0   454293    183      0    805
2020092808    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092808    2495209816  3236      0      0   2631   2616    0     0    0    0      0    1622      1    813
2020092809    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092809    2495209816  3240 1489167496      0   2670   2650    0     0    0    0   459620    2737      1    824
2020092810    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092810    2495209816  3239 1480634051      0   2677   2666    0     0    0    0   457127    2304      1    826
2020092811    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092811    2495209816  3240      0      0   2729   2716    0     0    0    0      0    3116      1    842
2020092812    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092812    2495209816  3244 1490574897      0   2738   2727    0     0    0    0   459487    2975      1    844
2020092813    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092813    2495209816  3239 1495331918      0   2775   2758    0     0    0    0   461665    3305      1    857
2020092814    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092814    2495209816  3253      0      0   2811   2791    0     0    0    0      0    3988      1    864
2020092815    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092815    2495209816  3239 1494368501      0   2810   2799    0     0    0    0   461367    3532      1    867
2020092816    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092816    2495209816  3208      0      0   2798   2786    0     0    0    0      0    3395      1    872
2020092817    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092817    2495209816  3253 1503663984      0   2890   2868    0     0    0    0   462239    3418      1    888
2020092818    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092818    2495209816  3239 1492963087      0   2880   2870    0     0    0    0   460933    3405      1    889
2020092819    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092819    2495209816  3239      0      0   2924   2914    0     0    0    0      0    3268      1    903
2020092820    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092820    2495209816  3243 1502574273      0   2932   2925    0     0    0    0   463328    3413      1    904
2020092821    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092821    2495209816  3254 1511131260      0   2960   2945    0     0    0    0   464392    2994      1    910
2020092822    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092822    2495209816  3240      0      0   2963   2950    0     0    0    0      0    2852      1    915
2020092823    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092823    2495209816  3240 1511966632      0   3007   2992    0     0    0    0   466656    2395      1    928
2020092900    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092900    2495209816  3206 1483716066      0   2963   2954    0     0    0    0   462794    1355      0    924
2020092901    1636324798    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092901    2495209816  3254      0      0   2412   2406    0     0    0    0      0    406      0    741
2020092902    1636324798   99  352210787  13407233   21201   2845  7253   9775    0    6   3557685     37      0   214150
2020092902    2495209816  2178  981309957      0   1711   1707    0     0    0    0   450556     66      0    786
2020092903    1636324798   318 1160978121  38861241   60087   10011  3682   42585    0   31   3650875     56      0   188954
2020092903    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092904    1636324798   315 1138406066  37854487   59574   10038  3329   41809    0   29   3613988     0      0   189123
2020092904    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092905    1636324798   313 1143701796  38668999   59974   10059  3587   41987    0   33   3653999     0      0   191611
2020092905    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092906    1636324798   306      0  42268789   62487   9733  4179   44183    0   31      0     0      0   204205
2020092906    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092907    1636324798   323 1158824752  41644602   61905   10292  4001   43486    0   40   3587693    201      1   191657
2020092907    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092908    1636324798   309 1167837295  37852269   63066   10364  3967   44390    0   42   3779409    2124      7   204097
2020092908    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092909    1636324798   310 1118885638  36122238   63801   9831  4341   45415    0   46   3609309    3514      11   205811
2020092909    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092910    1636324798   275      0  33482927   65518   9199  9300   43109    0   48      0    3574      13   238246
2020092910    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092911    1636324798   235  915691746  71725197   66676   9162  7097   46978    0   44   3896561    4472      19   283727
2020092911    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092912    1636324798   257  942550994  60478871   65961   9210  6233   46797    0   42   3667514    5398      21   256657
2020092912    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092913    1636324798   163  646322619  45033189   68480   8699  10553   46613    0   86   3965169    4002      25   420122
2020092913    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092914    1636324798   178  655193101  34549897   67433   8435  9002   46876    0   78   3680860    4798      27   378839
2020092914    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092915    1636324798   162      0  42181497   69005   8512  9628   48119    0   73      0    5236      32   425955
2020092915    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092916    1636324798   180  659119160  37016987   67935   8320  8938   47657    0   74   3661773    6284      35   377415
2020092916    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092917    1636324798   178  668652544  36068743   66633   8204  8260   47129    0   66   3756475    4672      26   374341
2020092917    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092918    1636324798   182  690411953  47612967   68886   8662  9144   48329    0   64   3793472    6218      34   378496
2020092918    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092919    1636324798   180  716579287  38972462   68804   8613  8099   49062    0   68   3980996    5828      32   382243
2020092919    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092920    1636324798   198  725411011  42912011   66999   8657  8366   46635    0   72   3663692    4517      23   338377
2020092920    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092921    1636324798   182      0  56233403   68130   9001  9442   46655    0   79      0    3744      21   374340
2020092921    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092922    1636324798   200  761626806  56780398   67513   9089  8585   47243    0   60   3808134    3849      19   337564
2020092922    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020092923    1636324798   217  785661905  49927309   66720   9066  7530   46950    0   59   3620562    3528      16   307464
2020092923    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020093000    1636324798   203  827248817  65561662   67630   9780  8513   46470    0   70   4075117    2246      11   333155
2020093000    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020093001    1636324798   325 1200248776  124828228   62141   10674  6906   40984    0   19   3693073    619      2   191202
2020093001    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020093002    1636324798   310 1110431303  39739255   57335   9643  2766   40456    0   23   3582036    185      1   184951
2020093002    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020093003    1636324798   320 1149651569  39694801   61120   9942  3466   43492    0   27   3592661     47      0   191000
2020093003    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020093004    1636324798   327      0  40854731   62249   10587  3609   43766    0   31      0     21      0   190365
2020093004    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020093005    1636324798   319 1125342936  38863217   59590   10107  3507   41533    0   32   3527721     0      0   186801
2020093005    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020093006    1636324798   309 1145849658  38889950   62572   10367  3745   44353    0   34   3708251     0      0   202500
2020093006    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020093007    1636324798   327 1171387941  39245953   63327   10553  3852   44758    0   40   3582226    241      1   193662
2020093007    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020093008    1636324798   296      0  38143234   64608   10248  4218   45887    0   41      0    2377      8   218271
2020093008    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020093009    1636324798   291 1070234826  36419287   65024   9485  4331   46952    0   42   3677783    3606      12   223449
2020093009    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0
2020093010    1636324798   297 1060264318  35236356   65779   9293  4500   47678    0   43   3569914    3473      12   221476
2020093010    2495209816    0      0      0     0     0    0     0    0    0      0     0      0     0

404 rows selected.

从DBA_HIST_SQLSTAT中看到,该SQL有两个执行计划:

PLAH_HASH_VALUE:(1) 1636324798 (2)2495209816其中2495209816效率相对较高,1636324798一直存在但是在9月29日之前并没有启用过,一直在用2495209816,直到2020092902(2点)开始启用,并且在2020092903(3点)完全使用。但是ORACLE为何突然使用了差的执行计划了?


Inst: 1  Child: 0  Plan hash value: 2495209816

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           | Id | Operation            | Name             | E-Rows |E-Bytes| Cost (%CPU)| E-Time  | OMem | 1Mem | Used-Mem |
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           |  0 | SELECT STATEMENT        |               |    |    |  372K(100)|     |    |    |     |
           |* 1 | COUNT STOPKEY         |               |    |    |      |     |    |    |     |
           |  2 |  VIEW             |               |   1 |  176 |  372K (1)| 01:14:32 |    |    |     |
           |* 3 |  SORT ORDER BY STOPKEY    |               |   1 |  125 |  372K (1)| 01:14:32 | 1024 | 1024 |     |
           |  4 |   NESTED LOOPS        |               |   1 |  125 |  372K (1)| 01:14:32 |    |    |     |
           |  5 |   NESTED LOOPS        |               |  120K|  125 |  372K (1)| 01:14:32 |    |    |     |
           |* 6 |    TABLE ACCESS FULL     | T1              |  120K| 4482K| 10211  (1)| 00:02:03 |    |    |     |
           |* 7 |    INDEX RANGE SCAN     | T_POSITIONS_KEY       |   1 |    |   3  (0)| 00:00:01 |    |    |     |
           |* 8 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| T              |   1 |  87 |   3  (0)| 00:00:01 |    |    |     |
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inst: 1  Child: 38  Plan hash value: 1636324798

           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           | Id | Operation        | Name        | E-Rows |E-Bytes|E-Temp | Cost (%CPU)| E-Time  | OMem | 1Mem | Used-Mem |
           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           |  0 | SELECT STATEMENT    |          |    |    |    | 1039K(100)|     |    |    |     |
           |* 1 | COUNT STOPKEY     |          |    |    |    |      |     |    |    |     |
           |  2 |  VIEW         |          |  118K|  19M|    | 1039K (1)| 03:27:50 |    |    |     |
           |* 3 |  SORT ORDER BY STOPKEY|          |  118K|  14M|  16M| 1039K (1)| 03:27:50 | 1024 | 1024 |     |
           |* 4 |   HASH JOIN      |          |  118K|  14M| 6024K| 1035K (1)| 03:27:10 | 9516K| 3276K|  10M (0)|
           |* 5 |   TABLE ACCESS FULL | T1         |  123K| 4576K|    | 10211  (1)| 00:02:03 |    |    |     |
           |* 6 |   TABLE ACCESS FULL | T         |  118K|   9M|    | 1024K (1)| 03:24:57 |    |    |     |
           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

经过分析发现,此SQL涉及对象在9月28日时触发了统计信息收集,并且因此游标滚动失效,9月29日零时进行了硬解析。因数据库中绑定变量窥探关闭(_optim_peek_user_binds,被设定为FALSE),无法”窥视“直方图,根据数据分布与bind值分析,因数据倾斜严重+关闭“窥探直方图”情况下被认为平均分布,优化器选择了选择了”CBO认为效率高,实际效率差”的执行计划。针对此情形,可以利用SQL_PROFILE进行绑定(借助coe_load_sql_profile.sql)脚本绑定后

数据库GC类等待消失,SQL效率恢复至毫秒级别。

RMAN-06004: ORACLE error from recovery catalog database: RMAN-20005: target database name is ambiguous报错修复

休假前,同事在异地恢复一套数据库时报错:RMAN-06004: ORACLE error from recovery catalog database: RMAN-20005: target database name is ambiguous。以下内容为还原报错场景与修复手段:

ora11g@Travelskydba-ora dbs]$ rman target / catalog cata_user/oracle@ora977b

Recovery Manager: Release 11.2.0.4.0 - Production on Fri Sep 4 10:13:01 2020

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connected to target database: PROD3 (not mounted)
connected to recovery catalog database

RMAN> restore controlfile;

Starting restore at 04-SEP-20
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: failure of restore command at 09/04/2020 10:13:08
RMAN-12010: automatic channel allocation initialization failed
RMAN-06004: ORACLE error from recovery catalog database: RMAN-20005: target database name is ambiguous


SQL> select * from rc_database;

  DB_KEY DBINC_KEY    DBID NAME   RESETLOGS_CHANGE# RESETLOGS_TIME
---------- ---------- ---------- -------- ----------------- -----------------
     1     2 1663399389 PROD3          1 20200904 09:23:41
    49     50 1663401346 PROD3          1 20200904 09:56:18
		

报错根因为此数据库在CATALOG库中注册了2次(期间重新建立过DB-create d atabase操作),所以在备份还原controfile时需要指定dbid:

RMAN> set dbid=1663401346    

executing command: SET DBID
database name is "PROD3" and DBID is 1663401346

RMAN> restore controlfile;

Starting restore at 04-SEP-20
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=156 device type=DISK

channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_DISK_1: restoring control file
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /opt/app/ora11g/orabase/product/11.2.0/db_1/dbs/03v9idof_1_1
channel ORA_DISK_1: piece handle=/opt/app/ora11g/orabase/product/11.2.0/db_1/dbs/03v9idof_1_1 tag=TAG20200904T100809
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01
output file name=/opt/app/ora11g/albert/controlfile1.ctl
output file name=/opt/app/ora11g/albert/controlfile2.ctl
Finished restore at 04-SEP-20

为了避免后续再次出现此类问题,可以将已经废弃的数据库dbid从catalog中unregister,避免每次set dbid操作

[ora11g@Travelskydba-ora app]$ rman target / catalog cata_user/oracle@travelskydba

Recovery Manager: Release 11.2.0.4.0 - Production on Fri Sep 4 10:35:56 2020

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connected to target database (not started)
connected to recovery catalog database

RMAN> set dbid=1663399389 

executing command: SET DBID
database name is "PROD3" and DBID is 1663399389

RMAN> unregister database;

database name is "PROD3" and DBID is 1663399389

Do you really want to unregister the database (enter YES or NO)? yes
database unregistered from the recovery catalog

RMAN> 

SQL> select * from rc_database;

  DB_KEY DBINC_KEY    DBID NAME   RESETLOGS_CHANGE# RESETLOGS_TIME
---------- ---------- ---------- -------- ----------------- -----------------
    49     50 1663401346 PROD3          1 20200904 09:56:18

SQL> 

[ora11g@Travelskydba-ora dbs]$ rman target / catalog cata_user/oracle@travelskydba

Recovery Manager: Release 11.2.0.4.0 - Production on Fri Sep 4 10:37:32 2020

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connected to target database: PROD3 (not mounted)
connected to recovery catalog database

RMAN> restore controlfile;

Starting restore at 04-SEP-20
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=156 device type=DISK

channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_DISK_1: restoring control file
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /opt/app/ora11g/orabase/product/11.2.0/db_1/dbs/03v9idof_1_1
channel ORA_DISK_1: piece handle=/opt/app/ora11g/orabase/product/11.2.0/db_1/dbs/03v9idof_1_1 tag=TAG20200904T100809
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01
output file name=/opt/app/ora11g/albert/controlfile1.ctl
output file name=/opt/app/ora11g/albert/controlfile2.ctl
Finished restore at 04-SEP-20

shutdown abort导致事务提交?

前不久,同事问了我一个这样的问题,并且附上了实验记录,在oracle中,为何shudown abort后导致了事务的提交,而并非回滚?现将他的实验记录贴出来,细心的朋友可能会马上发现问题。

SQL> conn scott/scott
Connected.
SQL> set line 100 pagesize 200
SQL> select * from emp;

   EMPNO ENAME   JOB	    MGR HIREDATE		  SAL    COMM   DEPTNO
---------- ---------- --------- ---------- ----------------- ---------- ---------- ----------
   7369 SMITH   CLERK	   7902 19801217 00:00:00	  800 		  20
   7499 ALLEN   SALESMAN	   7698 19810220 00:00:00	  1600    300	  30
   7521 WARD    SALESMAN	   7698 19810222 00:00:00	  1250    500	  30
   7566 JONES   MANAGER	   7839 19810402 00:00:00	  2975 		  20
   7654 MARTIN   SALESMAN	   7698 19810928 00:00:00	  1250    1400	  30
   7698 BLAKE   MANAGER	   7839 19810501 00:00:00	  2850 		  30
   7782 CLARK   MANAGER	   7839 19810609 00:00:00	  2450 		  10
   7788 SCOTT   ANALYST	   7566 19870419 00:00:00	  3000 		  20
   7839 KING    PRESIDENT 	  19811117 00:00:00	  5000 		  10
   7844 TURNER   SALESMAN	   7698 19810908 00:00:00	  1500 	 0	  30
   7876 ADAMS   CLERK	   7788 19870523 00:00:00	  1100 		  20
   7900 JAMES   CLERK	   7698 19811203 00:00:00	  950 		  30
   7902 FORD    ANALYST	   7566 19811203 00:00:00	  3000 		  20
   7934 MILLER   CLERK	   7782 19820123 00:00:00	  1300 		  10

14 rows selected.

SQL> delete from emp where comm is not null;

4 rows deleted.

SQL> select * from emp;

   EMPNO ENAME   JOB	    MGR HIREDATE		  SAL    COMM   DEPTNO
---------- ---------- --------- ---------- ----------------- ---------- ---------- ----------
   7369 SMITH   CLERK	   7902 19801217 00:00:00	  800 		  20
   7566 JONES   MANAGER	   7839 19810402 00:00:00	  2975 		  20
   7698 BLAKE   MANAGER	   7839 19810501 00:00:00	  2850 		  30
   7782 CLARK   MANAGER	   7839 19810609 00:00:00	  2450 		  10
   7788 SCOTT   ANALYST	   7566 19870419 00:00:00	  3000 		  20
   7839 KING    PRESIDENT 	  19811117 00:00:00	  5000 		  10
   7876 ADAMS   CLERK	   7788 19870523 00:00:00	  1100 		  20
   7900 JAMES   CLERK	   7698 19811203 00:00:00	  950 		  30
   7902 FORD    ANALYST	   7566 19811203 00:00:00	  3000 		  20
   7934 MILLER   CLERK	   7782 19820123 00:00:00	  1300 		  10

10 rows selected.

SQL> shutdown abort;
ORA-01031: insufficient privileges
SQL> conn / as sysdba
Connected.
SQL> shutdown abort
ORACLE instance shut down.
SQL> startup;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1.3495E+11 bytes
Fixed Size		  2270072 bytes
Variable Size		 3.6776E+10 bytes
Database Buffers	 9.7979E+10 bytes
Redo Buffers		 197844992 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL> conn scott/scott
Connected.
SQL> select * from emp;

   EMPNO ENAME   JOB	    MGR HIREDATE		  SAL    COMM   DEPTNO
---------- ---------- --------- ---------- ----------------- ---------- ---------- ----------
   7369 SMITH   CLERK	   7902 19801217 00:00:00	  800 		  20
   7566 JONES   MANAGER	   7839 19810402 00:00:00	  2975 		  20
   7698 BLAKE   MANAGER	   7839 19810501 00:00:00	  2850 		  30
   7782 CLARK   MANAGER	   7839 19810609 00:00:00	  2450 		  10
   7788 SCOTT   ANALYST	   7566 19870419 00:00:00	  3000 		  20
   7839 KING    PRESIDENT 	  19811117 00:00:00	  5000 		  10
   7876 ADAMS   CLERK	   7788 19870523 00:00:00	  1100 		  20
   7900 JAMES   CLERK	   7698 19811203 00:00:00	  950 		  30
   7902 FORD    ANALYST	   7566 19811203 00:00:00	  3000 		  20
   7934 MILLER   CLERK	   7782 19820123 00:00:00	  1300 		  10

10 rows selected.

同事前来问我,为何重启后,事务提交了?不是应该回滚的么?

细心的同学可能已经发现了问题,执行完事务后,会话进行shutdown abort失败(权限不足),使用了conn 命令进行了用户的切换,引用Oracle官方文档中的描述”:

Usage

CONNECT commits the current transaction to the database, disconnects the current username from Oracle Database, and reconnects with the specified username.

这个问题虽然看起来过于细节也很基础,但是稍不注意便会造成数据的隐式COMMIT,特别是在SQLPLUS中操作数据的过程中,需要特别小心。

开发不规范引发的TOP SQL

近日分析优化了一个TOP SQL,从这个SQL中可以得出,开发规范的重要性,数据库的性能平稳与数据库SQL开发与应用规范密不可分。

--原SQL代码较长,文本处理后的SQL如下:
SELECT ROWNUM, T.*
 FROM (SELECT OWNER, OBJECT_NAME, NAMESPACE.....
     FROM T1_PART TB
     where TB.OBJECT_TYPE = :1 
      and TB.CREATED = :2
     ORDER BY TB.OBJECT_ID) T
 WHERE ROWNUM BETWEEN 1 AND 1000

SQL执行统计信息如下:

此条SQL存在两个执行计划,平均行数都是0行,但是buffer get却非常之大,最差的执行计划逻辑读平均要3百万+,此表示一个分区表,并且按照CREATED日期字段做了INTERVAL按天分区,并且CREATED字段上存在索引。

从执行计划中获悉,虽然谓词部分包含了分区键,但是仍然走了PARTITION RANG ALL的执行计划,并且以全表扫描扫描了所有分区,没有跨分区访问,为何没有分区裁剪呢?

继续阅读

缺失合理索引导致SQL效率低下案例

近日同事在梳理生产系统TOP SQL时发现有一个SQL消耗了很多资源,情况如下:

SQL统计信息

SQL文本如下:

SELECT t.ID, t.FLT_OC_FLIGHT_ID, t.FLT_AIRLINE_CODE, t.FLT_FLIGHT_NO, t.FLT_FLIGHT_DATE
	, t.FLT_ALL_STATIONS, t.FLT_UPDATE_AGENT, t.FLT_UPDATE_TIME, t.FLT_NIGHT_FLIGHT_FLAG, t.FLT_INTERNATIONAL
	, t.FLT_ORI_STATION_CODE, t.FLT_DES_STATION_CODE, t.SEG_DATA_SOURCE, t.IS_VALID, t.INSERT_TIME
	, t.UPDATE_TIME, t.FLT_MSG_TID
FROM T_DEP_FDC_FLIGHT t
	INNER JOIN T_DEP_FDC_STATION s ON t.ID = s.STA_FLIGHT_ID 
WHERE t.FLT_AIRLINE_CODE IN (:1, :2, :3, :4)
	AND instr(t.FLT_ALL_STATIONS, :5) BETWEEN 1 AND length(t.FLT_ALL_STATIONS) - 3
	AND s.STA_STATION_CODE = :6
	AND s.STA_SCH_DEP_TIME <= :7
	AND s.STA_SCH_DEP_TIME >= :8
	AND t.IS_VALID = 1
	AND t.FLT_OC_FLIGHT_ID IS NULL

因为该SQL执行时间超过5s,Oracle会自动monitor,我们可以得到该SQL的SQL_MONITOR

从该条SQL的执行计划来看,T_DEP_FDC_FLIGHT 与T_DEP_FDC_STATION采用了Nested loop的方式进行JOIN,并且 T_DEP_FDC_FLIGHT 为驱动表。但是被驱动表扫描索引678K后,回表再过滤只剩下58行记录,并且 T_DEP_FDC_STATION 谓词条件的数据分布均匀,那么我们完全可以创建合适的索引,使得 T_DEP_FDC_STATION 表驱动 T_DEP_FDC_FLIGHT (小结果集驱动大结果集)。

模拟SQL:

select t.*
 from a t
 inner join s
  on t.object_id = s.object_id
 where t.NAMESPACE in (1, 24, 9, 64)
  and instr(t.LAST_DDL_TIME, '2') between 0 and
    length(t.LAST_DDL_TIME) - 3
  and s.NAMESPACE >= 23
  and s.NAMESPACE <= 25
  and s.status = 'VALID'
  and t.owner='SYS'
  and t.OBJECT_NAME is not null

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation          | Name  | Starts | E-Rows | Cost (%CPU)| E-Time  | A-Rows |  A-Time  | Buffers |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT       |     |   1 |    | 4640 (100)|     |   19 |00:00:03.66 |  18746 |
|  1 | NESTED LOOPS        |     |   1 |   26 | 4640  (1)| 00:00:56 |   19 |00:00:03.66 |  18746 |
|  2 |  NESTED LOOPS        |     |   1 |  135 | 4640  (1)| 00:00:56 | 69487 |00:00:03.62 |  17632 |
|* 3 |  TABLE ACCESS FULL     | A    |   1 |  135 | 4497  (1)| 00:00:54 |  1076K|00:00:02.83 |  16476 |
|* 4 |  INDEX RANGE SCAN     | S_IDX01 |  1076K|   1 |   1  (0)| 00:00:01 | 69487 |00:00:00.57 |  1156 |
|* 5 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| S    | 69487 |   1 |   2  (0)| 00:00:01 |   19 |00:00:00.03 |  1114 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

创建索引:
SQL> create index s_idx01 on s(status,NAMESPACE);

Index created.


select t.*
 from a t
 inner join s
  on t.object_id = s.object_id
 where t.NAMESPACE in (1, 24, 9, 64)
  and instr(t.LAST_DDL_TIME, '2') between 0 and
    length(t.LAST_DDL_TIME) - 3
  and s.NAMESPACE >= 23
  and s.NAMESPACE <= 25
  and s.status = 'VALID'
  and t.owner='SYS'
  and t.OBJECT_NAME is not null


Plan hash value: 3503728021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation           | Name  | Starts | E-Rows | Cost (%CPU)| E-Time  | A-Rows |  A-Time  | Buffers | Reads |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT       |     |   1 |    |  84 (100)|     |   35 |00:00:00.04 |   64 |   1 |
|  1 | NESTED LOOPS         |     |   1 |   5 |  84  (0)| 00:00:02 |   35 |00:00:00.04 |   64 |   1 |
|  2 |  NESTED LOOPS        |     |   1 |   83 |  84  (0)| 00:00:02 |   50 |00:00:00.03 |   52 |   1 |
|  3 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| S    |   1 |   83 |   4  (0)| 00:00:01 |   54 |00:00:00.03 |   21 |   1 |
|* 4 |   INDEX RANGE SCAN     | S_IDX01 |   1 |   83 |   2  (0)| 00:00:01 |   54 |00:00:00.03 |    5 |   1 |
|* 5 |  INDEX UNIQUE SCAN     | A_PK1  |   54 |   1 |   0  (0)|     |   50 |00:00:00.01 |   31 |   0 |
|* 6 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | A    |   50 |   1 |   1  (0)| 00:00:01 |   35 |00:00:00.01 |   12 |   0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

生产数据库查询与插入hang案例

前不久,生产Oracle数据库上出现一个比较紧急的案例,前台业务查询与插入操作全部夯死,涉及这些SQL的业务全部中断。接到电话后立即查看系统状态

此时系统中出现了latch: row cache objects ,library cache lock这些本不该在生产系统中出现的事件:
SQL> select event,count(*) from v$session where wait_class <> 'Idle' group by event order by 2 desc;

EVENT                               COUNT(*)
---------------------------------------------------------------- ----------
library cache lock                            2
SQL*Net message to client                         2
log file sync                               1
latch: row cache objects                         1这些等待的Blocking_session均为空
SQL> select username,sid,serial#,sql_id,blocking_session,event from v$session where wait_class <> 'Idle';

USERNAME               SID  SERIAL# SQL_ID    BLOCKING_SESSION EVENT
------------------------------ ---------- ---------- ------------- ---------------- ----------------------------------------------------------------
Albert                1015    3251 fdn44h4am80mb         gc cr multi block request
Albert                1184   54311 6sx33q2nq3c67         library cache lock
Albert                2738    4293 3ndnsw62wz2f1         latch: row cache objects
Albert                2957   17039                reliable message
Albert                3414   13501 7jj34snwajctj         library cache lock
SYS                 4192   29879 dh8qnqqr8jqyt         SQL*Net message to client

此时需要找到Library cache lock等事件的阻塞源头,尽快恢复中断业务,可以利用如下代码进行确认追踪

SQL> select /*+ ordered */
 2 w1.sid waiting_session,
 3 h1.sid holding_session,
 4 w.kgllktype lock_or_pin,
 5 w.kgllkhdl address,
 6 decode(h.kgllkmod,
 7     0,
 8     'None',
 9     1,
 10     'Null',
 11     2,
 12     'Share',
 13     3,
 14     'Exclusive',
 15     'Unknown') mode_held,
 16 decode(w.kgllkreq,
 17     0,
 18     'None',
 19     1,
 20     'Null',
 21     2,
 22     'Share',
 23     3,
 24     'Exclusive',
 25     'Unknown') mode_requested
 26  from dba_kgllock w, dba_kgllock h, v$session w1, v$session h1
 27 where (((h.kgllkmod != 0) and (h.kgllkmod != 1) and
 28     ((h.kgllkreq = 0) or (h.kgllkreq = 1))) and
 29     (((w.kgllkmod = 0) or (w.kgllkmod = 1)) and
 30     ((w.kgllkreq != 0) and (w.kgllkreq != 1))))
 31   and w.kgllktype = h.kgllktype
 32   and w.kgllkhdl = h.kgllkhdl
 33   and w.kgllkuse = w1.saddr
 34   and h.kgllkuse = h1.saddr;

WAITING_SESSION HOLDING_SESSION LOCK ADDRESS     MODE_HELD MODE_REQU
--------------- --------------- ---- ---------------- --------- ---------
      3414      2738 Lock 0000001FDF10B328 Share   Exclusive
      1184      2738 Lock 0000001FDF10B328 Share   Share

可以从上述结果中看到,2738会话持有Hanle address “0000001FDF10B328”的独占锁:Exclusive,所以应急杀掉2738会话,KILL SESSION会话后,故障恢复。

SQL> r
 1* select username,sid,serial#,sql_id,blocking_session,event from v$session where wait_class <> 'Idle'

USERNAME               SID  SERIAL# SQL_ID    BLOCKING_SESSION EVENT
------------------------------ ---------- ---------- ------------- ---------------- ----------------------------------------------------------------
Albert                  1015    3251 35gvvuy7b2p2s         db file scattered read
Albert                  1184   54311 6sx33q2nq3c67         SQL*Net more data from client
Albert                  2957   17041 6sx33q2nq3c67         SQL*Net more data from client
Albert                 4192   29961 dh8qnqqr8jqyt         SQL*Net message to client

事后根因分析,为何在业务高峰期间会有library cache lock长时间占有不释放的情况?

确认ASH时间点后,VTERM\GS02是受害者,基本大部分会话都是被2738这个会话阻塞
SQL> select --to_char(sample_time, 'yyyymmdd hh24:mi:ss') sample_time,
 2  event,
 3  sql_id,
 4  program,
 5  machine,
 6  sql_opname,
 7  BLOCKING_INST_ID || '_' || BLOCKING_SESSION,
 8  count(*)
 9  from v$active_session_history a
 10  where to_char(sample_time, 'yyyymmdd hh24:mi:ss') between
 11     '20200501 00:00:00' and '20200501 10:44:00'
 12   and event = 'library cache lock'
 13  group by --to_char(sample_time, 'yyyymmdd hh24:mi:ss'),
 14      event,
 15      sql_id,
 16      program,
 17      machine,
 18      BLOCKING_INST_ID || '_' || BLOCKING_SESSION,
 19      sql_opname
 20  order by 7
 21 ;

EVENT                              SQL_ID    PROGRAM                     MACHINE                             SQL_OPNAME                            BLOCKING_INST_ID||'_'||BLOCKING_SESSION                      COUNT(*)
---------------------------------------------------------------- ------------- ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----------
library cache lock                        0uujs8nqcm145 plsqldev.exe                   VTERM\GS02                            SELECT                              _                                             7 
library cache lock                        49qykykfhwqtm plsqldev.exe                   VTERM\GS02                            SELECT                              _                                            22
library cache lock                        973s831gy6jk4 plsqldev.exe                   VTERM\GS02                            SELECT                              _                                            38
library cache lock                               sqlldr@hostname (TNS V1-V3)           hostname                                                             _                                            58
library cache lock                        g639trfsrp9m5 plsqldev.exe                   VTERM\Travelskydba01                       PL/SQL EXECUTE                          _                                            62
library cache lock                        3y3gt31q23uk1 plsqldev.exe                   VTERM\GS02                            SELECT                              _                                            65
library cache lock                        6bwmj9n38kjp6 plsqldev.exe                   VTERM\GS02                            SELECT                              _                                            494
library cache lock                        973s831gy6jk4 plsqldev.exe                   VTERM\Travelskydba01                       SELECT                              _                                           1475
library cache lock                        7jj34snwajctj detrreceipt@hostname2 (TNS V1-V3)        hostname2                            INSERT                              1_2738                                         2419
library cache lock                        6sx33q2nq3c67 sqlldr@hostname (TNS V1-V3)           hostname                             INSERT                              _                                           2419
library cache lock                        7jj34snwajctj detrreceipt@hostname2 (TNS V1-V3)        hostname2                            INSERT                              _                                           2515
library cache lock                        6sx33q2nq3c67 sqlldr@hostname (TNS V1-V3)           hostname                             INSERT                              1_2738                                        10760

12 rows selected

ASH中后续并没有记录2738这个会话再等latch: row cache objects,但是抓到了其他的进程信息,例如PROGRAM/MACHINE,猜测故障当时此会话已经不是ACTIVE

ASH中并没有记录2738这个会话再等latch: row cache objects
SQL> select --to_char(sample_time, 'yyyymmdd hh24:mi:ss') sample_time,
 2  event,
 3  sql_id,
 4  program,
 5  machine,
 6  sql_opname,
 7  BLOCKING_INST_ID || '_' || BLOCKING_SESSION,
 8  count(*)
 9  from ash_20200501 a
 10  where to_char(sample_time, 'yyyymmdd hh24:mi:ss') between
 11     '20200430 00:00:00' and '20200501 10:44:00'
 12   and session_id=2738 and program ='plsqldev.exe'
 13  group by --to_char(sample_time, 'yyyymmdd hh24:mi:ss'),
 14      event,
 15      sql_id,
 16      program,
 17      machine,
 18      BLOCKING_INST_ID || '_' || BLOCKING_SESSION,
 19      sql_opname
 20  order by 1
 21 ;

EVENT                              SQL_ID    PROGRAM                     MACHINE                             SQL_OPNAME                            BLOCKING_INST_ID||'_'||BLOCKING_SESSION                      COUNT(*)
---------------------------------------------------------------- ------------- ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----------
                                 3ndnsw62wz2f1 plsqldev.exe                   VTERM\Travelskydba01                          SELECT                              _                                      58210
                                 3ndnsw62wz2f1 plsqldev.exe                   VTERM\Travelskydba01                                                           _                                       6

SQL> 

2738这个会话最早在4月30日18点20开始出现,一直持续到故障发生时(故障发生时间:20200501 10:00左右)

738这个会话最早在4月30日18点20开始出现,一直持续到故障发生时:
SQL> select rownum, a.*
 2  from (select to_char(sample_time, 'yyyymmdd hh24:mi:ss') sample_time,
 3         event,
 4         sql_id,
 5         program,
 6         machine,
 7         sql_opname,
 8         BLOCKING_INST_ID || '_' || BLOCKING_SESSION,
 9         count(*)
 10      from ash_20200501 a
 11      where to_char(sample_time, 'yyyymmdd hh24:mi:ss') between
 12         '20200430 00:00:00' and '20200501 10:44:00'
 13       and session_id = 2738
 14       and program = 'plsqldev.exe'
 15      group by to_char(sample_time, 'yyyymmdd hh24:mi:ss'),
 16          event,
 17          sql_id,
 18          program,
 19          machine,
 20          BLOCKING_INST_ID || '_' || BLOCKING_SESSION,
 21          sql_opname
 22      order by 1) a where rownum <2
 23 ;

  ROWNUM SAMPLE_TIME    EVENT                              SQL_ID    PROGRAM                     MACHINE                             SQL_OPNAME                            BLOCKING_INST_ID||'_'||BLOCKING_SESSION                      COUNT(*)
---------- ----------------- ---------------------------------------------------------------- ------------- ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----------
     1 20200430 18:20:47                                 3ndnsw62wz2f1 plsqldev.exe                   VTERM\Travelskydba01                                                            _                                             1
继续阅读

RAC集群节点关闭长时间Waiting for ASM to shutdown处理过程与案例分析

5月1日晚,接到值班同事求助电话,RAC集群重启节点后出现监听无法注册SERVICE的情况,应用连接在数据库实例重启后无法在维护节点上连接。

放下电话登录到系统中查看CRS状态出现如下错误

CRS-4535: Cannot communicate with Cluster Ready Services
CRS-4000: Command Status failed, or completed with errors。

CRS此时已经处于非正常状态,listener/service都是以资源的方式注册在CRSD中,所以出现SERVICE的异常现象是符合情理的。随后我准备重启CRS的时候,在stop的过程中却出现了长时间hang的情况,等待Waiting for ASM to shutdown。

[root@travelskydba-rac grid]# cd bin
[root@travelskydba-rac bin]# ./crsctl stat res tt
CRS-4535: Cannot communicate with Cluster Ready Services
CRS-4000: Command Status failed, or completed with errors.
[root@travelskydba-rac bin]# ./crsctl stat res -t
CRS-4535: Cannot communicate with Cluster Ready Services
CRS-4000: Command Status failed, or completed with errors.
[root@travelskydba-rac bin]# ./crsctl stop crs
CRS-2791: Starting shutdown of Oracle High Availability Services-managed resources on 'travelskydba-rac'
CRS-2673: Attempting to stop 'ora.crsd' on 'travelskydba-rac'
CRS-2677: Stop of 'ora.crsd' on 'travelskydba-rac' succeeded
CRS-2673: Attempting to stop 'ora.mdnsd' on 'travelskydba-rac'
CRS-2673: Attempting to stop 'ora.crf' on 'travelskydba-rac'
CRS-2673: Attempting to stop 'ora.ctssd' on 'travelskydba-rac'
CRS-2673: Attempting to stop 'ora.evmd' on 'travelskydba-rac'
CRS-2673: Attempting to stop 'ora.asm' on 'travelskydba-rac'
CRS-2673: Attempting to stop 'ora.drivers.acfs' on 'travelskydba-rac'
CRS-2677: Stop of 'ora.mdnsd' on 'travelskydba-rac' succeeded
CRS-2677: Stop of 'ora.crf' on 'travelskydba-rac' succeeded
CRS-2677: Stop of 'ora.evmd' on 'travelskydba-rac' succeeded
CRS-2677: Stop of 'ora.ctssd' on 'travelskydba-rac' succeeded

CRS-2675: Stop of 'ora.asm' on 'travelskydba-rac' failed ---卡在这里很长时间,大概有8分钟左右
CRS-2679: Attempting to clean 'ora.asm' on 'travelskydba-rac'
CRS-2681: Clean of 'ora.asm' on 'travelskydba-rac' succeeded
CRS-2673: Attempting to stop 'ora.cluster_interconnect.haip' on 'travelskydba-rac'
CRS-2677: Stop of 'ora.cluster_interconnect.haip' on 'travelskydba-rac' succeeded
CRS-2673: Attempting to stop 'ora.cssd' on 'travelskydba-rac'
CRS-2677: Stop of 'ora.cssd' on 'travelskydba-rac' succeeded
CRS-2673: Attempting to stop 'ora.gipcd' on 'travelskydba-rac'
CRS-2677: Stop of 'ora.gipcd' on 'travelskydba-rac' succeeded
CRS-2673: Attempting to stop 'ora.gpnpd' on 'travelskydba-rac'
CRS-2677: Stop of 'ora.drivers.acfs' on 'travelskydba-rac' succeeded
CRS-2677: Stop of 'ora.gpnpd' on 'travelskydba-rac' succeeded
CRS-2793: Shutdown of Oracle High Availability Services-managed resources on 'travelskydba-rac' has completed
CRS-4133: Oracle High Availability Services has been stopped.
2020-05-01 22:37:28.633:
[ctssd(2029)]CRS-2405:The Cluster Time Synchronization Service on host travelskydba-rac is shutdown by user
[client(89699)]CRS-10001:01-May-20 22:37 ACFS-9290: Waiting for ASM to shutdown
.... --省略重复输出
[client(124967)]CRS-10001:01-May-20 22:46 ACFS-9290: Waiting for ASM to shutdown.
[client(125047)]CRS-10001:01-May-20 22:46 ACFS-9290: Waiting for ASM to shutdown.
[client(125174)]CRS-10001:01-May-20 22:46 ACFS-9290: Waiting for ASM to shutdown.
[client(125491)]CRS-10001:01-May-20 22:47 ACFS-9290: Waiting for ASM to shutdown.
[client(125548)]CRS-10001:01-May-20 22:47 ACFS-9290: Waiting for ASM to shutdown.
[client(125614)]CRS-10001:01-May-20 22:47 ACFS-9290: Waiting for ASM to shutdown.
2020-05-01 22:47:28.727:
[/opt/app/11.2.0/grid/bin/oraagent.bin(759)]CRS-5818:Aborted command 'stop' for resource 'ora.asm'. Details at (:CRSAGF00113:) {0:0:52684} in /opt/app/11.2.0/grid/log/travelskydba-rac/agent/ohasd/oraagent_grid//oraagent_grid.log.
2020-05-01 22:47:30.730:
[ohasd(196541)]CRS-2757:Command 'Stop' timed out waiting for response from the resource 'ora.asm'. Details at (:CRSPE00111:) {0:0:52684} in /opt/app/11.2.0/grid/log/travelskydba-rac/ohasd/ohasd.log.
2020-05-01 22:47:33.404:
[cssd(872)]CRS-1603:CSSD on node travelskydba-rac shutdown by user.
2020-05-01 22:47:33.513:
[ohasd(196541)]CRS-2767:Resource state recovery not attempted for 'ora.cssdmonitor' as its target state is OFFLINE
2020-05-01 22:47:33.609:
[cssd(872)]CRS-1660:The CSS daemon shutdown has completed
2020-05-01 22:47:35.756:
[gpnpd(790)]CRS-2329:GPNPD on node travelskydba-rac shutdown.

DB alert日志:
NOTE: ASMB terminating
Errors in file /opt/app/ora11g/diag/rdbms/Albert/Albert1/trace/Albert1_asmb_188518.trc:
ORA-15064: communication failure with ASM instance
ORA-03113: end-of-file on communication channel
Process ID:
Session ID: 1828 Serial number: 22601
Errors in file /opt/app/ora11g/diag/rdbms/Albert/Albert1/trace/Albert1_asmb_188518.trc:
ORA-15064: communication failure with ASM instance
ORA-03113: end-of-file on communication channel
Process ID:
Session ID: 1828 Serial number: 22601
ASMB (ospid: 188518): terminating the instance due to error 15064
Fri May 01 22:47:30 2020
System state dump requested by (instance=1, osid=188518 (ASMB)), summary=[abnormal instance termination].
System State dumped to trace file /opt/app/ora11g/diag/rdbms/Albert/Albert1/trace/Albert1_diag_188401_20200501224730.trc
Dumping diagnostic data in directory=[cdmp_20200501224730], requested by (instance=1, osid=188518 (ASMB)), summary=[abnormal instance termination].
Instance terminated by ASMB, pid = 188518

节点2:集群日志:
2020-05-01 22:47:33.505:
[cssd(133163)]CRS-1625:Node travelskydba-rac, number 1, was shut down
2020-05-01 22:47:33.517:
[cssd(133163)]CRS-1601:CSSD Reconfiguration complete. Active nodes are travelskydba2-rac travelskydba3-rac .


节点3集群日志:
2020-05-01 22:47:33.505:
[cssd(141351)]CRS-1625:Node travelskydba-rac, number 1, was shut down
2020-05-01 22:47:33.517:
[cssd(141351)]CRS-1601:CSSD Reconfiguration complete. Active nodes are tr730e67-rac travelskydba3-rac .

也就是说节点1集群完全停下来,耗时22:37-22:47 10分钟,hang期间,让值班员联系硬件重启服务器,但是在硬件重启操作前,CRS却停下来了。

保险起见,还是让硬件重启一下服务器(因21点左右,硬件团队同事刚刚对此节点集群的私网心跳线进行更换)。

继续阅读

闪回系列专题(2)基于UNDO技术的闪回特性

基于依赖UNDO技术的FLASHBACK特性有四种,分别是:

1.FLASHBACK TABLE (恢复行级数据)
2.FLASHBACK QUERY
3.FLASHBACK VERSION QUERY
4.FLASHBACK TRANSACTION QUERY

(1)FLASHBACK TABLE

--引用自Oracle官方文档
Use the FLASHBACK TABLE statement to restore an earlier state of a table in the event of human or application error. The time in the past to which the table can be flashed back is dependent on the amount of undo data in the system. Also, Oracle Database cannot restore a table to an earlier state across any DDL operations that change the structure of the table. 

You cannot roll back a FLASHBACK TABLE statement. However, you can issue another FLASHBACK TABLE statement and specify a time just prior to the current time. Therefore, it is advisable to record the current SCN before issuing a FLASHBACK TABLE clause. 

By default, Oracle Database disables all enabled triggers defined on table during the Flashback Table operation and then reenables them after the Flashback Table operation is complete. Specify ENABLE TRIGGERS if you want to override this default behavior and keep the triggers enabled during the Flashback process.

This clause affects only those database triggers defined on table that are already enabled. To enable currently disabled triggers selectively, use the ALTER TABLE ... enable_disable_clause before you issue the FLASHBACK TABLE statement with the ENABLE TRIGGERS clause. 
--创建测试表:
SQL> conn albert/albert
Connected.
SQL> create table Liangce as select * from dba_objects;

Table created.

SQL> select object_type,count(*) from liangce group by object_type;

OBJECT_TYPE      COUNT(*)
------------------- ----------
EDITION           1
INDEX PARTITION      370
TABLE SUBPARTITION     32
CONSUMER GROUP       25
SEQUENCE          182
TABLE PARTITION      358
SCHEDULE           3
QUEUE            24
RULE             1
JAVA DATA         314
PROCEDURE         139
OPERATOR          23
LOB PARTITION        5
DESTINATION         2
WINDOW            9
SCHEDULER GROUP       4
DATABASE LINK        1
LOB            238
PACKAGE          785
PACKAGE BODY        748
LIBRARY          149
PROGRAM           19
RULE SET          15
CONTEXT           7
TYPE BODY         126
JAVA RESOURCE       864
TRIGGER           69
JOB CLASS          13
UNDEFINED          11
DIRECTORY          5
TABLE           1600
INDEX           1978
SYNONYM         30947
VIEW           4531
FUNCTION          131
JAVA CLASS        27024
JAVA SOURCE         2
INDEXTYPE          5
CLUSTER           10
TYPE           1448
RESOURCE PLAN        10
JOB             11
EVALUATION CONTEXT     11

43 rows selected.

SQL> select to_char(sysdate,'yyyymmdd hh24:mi:ss') from dual;

TO_CHAR(SYSDATE,
-----------------
20200425 13:22:02

开始“误操作”行为:

SQL> update liangce set owner='Travelskydba' WHERE OWNER <> 'SYS';

33643 rows updated.

SQL> commit;

Commit complete.

SQL> select owner,count(*) from liangce group by owner order by 2 desc;

OWNER              COUNT(*)
------------------------------ ----------
SYS                 38607
Travelskydba            33643

-----commit后发现为误操作行为-----

执行恢复操作:

SQL> alter table liangce enable row movement;

Table altered.

SQL> flashback table liangce to timestamp to_timestamp('20200425 13:22:02','yyyymmdd hh24:mi:ss'); 

--也可支持to_scn

Flashback complete.

SQL> select owner,count(*) from liangce group by owner order by 2 desc;

OWNER              COUNT(*)
------------------------------ ----------
SYS                 38607
PUBLIC               30932
OLAPSYS                721
SYSTEM                622
CTXSYS                389
WMSYS                 333
RMAN                 252
EXFSYS                192
OTSC                  77
DBSNMP                 57
APPUSER                17
B2C3U_XREZAGENT            10
OUTLN                 10
ORACLE_OCM               8
LCA                   6
APPQOSSYS                5
HJ                   4
DEMO                  3
TRAVELSKYDBA              2
LIANGCE                 2
ALBERT                 1

21 rows selected.

(2)FLASHBACK QUERY

--引用Oracle 官方文档--
To use Oracle Flashback Query, use a SELECT statement with an AS OF clause. Oracle Flashback Query retrieves data as it existed at an earlier time. The query explicitly references a past time through a time stamp or System Change Number (SCN). It returns committed data that was current at that point in time.

Uses of Oracle Flashback Query include:

  Recovering lost data or undoing incorrect, committed changes.

  For example, if you mistakenly delete or update rows, and then commit them, you can immediately undo the mistake.

  Comparing current data with the corresponding data at an earlier time.

  For example, you can run a daily report that shows the change in data from yesterday. You can compare individual rows of table data or find intersections or unions of sets of rows.

  Checking the state of transactional data at a particular time.

  For example, you can verify the account balance of a certain day.

  Selecting data that was valid at a particular time or at any time within a user-defined valid time period.

  For example, you can find employees with valid employee information as of a particular timestamp or between a specified start and end time in the specified valid time period. (For more information, see Temporal Validity Support.)

  Simplifying application design by removing the need to store some kinds of temporal data.

  Oracle Flashback Query lets you retrieve past data directly from the database.

  Applying packaged applications, such as report generation tools, to past data.

  Providing self-service error correction for an application, thereby enabling users to undo and correct their errors.

创建测试表,借助闪回查询功能进行数据恢复:

SQL> create table t1 as select * from dba_objects;

Table created.

SQL> show user
USER is "ALBERT"
SQL> select to_char(sysdate,'yyyymmdd hh24:mi:ss') from dual;

TO_CHAR(SYSDATE,
-----------------
20200425 14:06:00

SQL> delete from t1;

72252 rows deleted.

SQL> commit;

Commit complete.

SQL> select count(*) from t1;

 COUNT(*)
----------
     0

SQL> select count(*) from t1 as of timestamp to_timestamp('20200425 14:06:00','yyyymmdd hh24:mi:ss');

 COUNT(*)
----------
   72252

SQL> insert into t1 select * from t1 as of timestamp to_timestamp('20200425 14:06:00','yyyymmdd hh24:mi:ss');

72252 rows created.

SQL> commit;

Commit complete.

(3)FLASHBACK VERSION QUERY

--引用自Oracle官方文档--
Use Oracle Flashback Version Query to retrieve the different versions of specific rows that existed during a given time interval. A row version is created whenever a COMMIT statement is executed. 

创建测试表并开始闪回操作:

SQL> select *from t2;

OWNER              OBJECT_ID
------------------------------ ----------
ALBERT                777
TRAVELSKYDBA              20
SYS                  46
SYS                  28
SYS                  29
SYS                   3
SYS                  25
SYS                  41
SYS                  54

9 rows selected.

SQL> 
SQL> 
SQL> delete from t2 where owner='ALBERT'; --事务1 版本1

1 row deleted.

SQL> delete from t2 where owner='TRAVELSKYDBA'; --事务1 版本1

1 row deleted.

SQL> update t2 set owner='TRAVELSKYDBA'; --事务2 版本2

7 rows updated.

SQL> commit;

Commit complete.

SQL> insert into t2 values('ALBERT',77); --事务3 版本3

1 row created.

SQL> commit;

Commit complete.

一张表经历了多次事务,我们可以利用闪回查询进行不同事务版本中的闪回切换:


SSQL> SELECT owner,
 2     object_id,
 3     versions_startscn,
 4     to_char(versions_starttime, 'yyyymmdd hh24:mi:ss') versions_starttime,
 5     versions_endscn,
 6     to_char(versions_endtime, 'yyyymmdd hh24:mi:ss') versions_endtime,
 7     versions_xid,
 8     versions_operation
 9  FROM t2 VERSIONS BETWEEN TIMESTAMP TO_TIMESTAMP('20200425 15:54:00', 'yyyymmdd hh24:mi:ss') AND TO_TIMESTAMP('20200425 15:58:40', 'yyyymmdd hh24:mi:ss')
 10  order by 3;

OWNER              OBJECT_ID VERSIONS_STARTSCN VERSIONS_STARTTIME VERSIONS_ENDSCN VERSIONS_ENDTIME VERSIONS_XID   VERSIONS_OPERATION
------------------------------ ---------- ----------------- ------------------ --------------- ----------------- ---------------- ------------------
TRAVELSKYDBA              20     108825318 20200425 15:54:49                  0A001700E59E1900 D --事务1 版本1:delete from t2 where owner='TRAVELSKYDBA'; 
ALBERT                777     108825318 20200425 15:54:49                  0A001700E59E1900 D --事务1 版本1:delete from t2 where owner='ALBERT'; 
TRAVELSKYDBA              3     108825426 20200425 15:56:16                  0A00060036771900 U --事务2 版本2:update t2 set owner='TRAVELSKYDBA'; 
TRAVELSKYDBA              29     108825426 20200425 15:56:16                  0A00060036771900 U --事务2 版本2:update t2 set owner='TRAVELSKYDBA'; 
TRAVELSKYDBA              28     108825426 20200425 15:56:16                  0A00060036771900 U --事务2 版本2:update t2 set owner='TRAVELSKYDBA'; 
TRAVELSKYDBA              46     108825426 20200425 15:56:16                  0A00060036771900 U --事务2 版本2:update t2 set owner='TRAVELSKYDBA';
TRAVELSKYDBA              25     108825426 20200425 15:56:16                  0A00060036771900 U --事务2 版本2:update t2 set owner='TRAVELSKYDBA'; 
TRAVELSKYDBA              41     108825426 20200425 15:56:16                  0A00060036771900 U --事务2 版本2:update t2 set owner='TRAVELSKYDBA'; 
TRAVELSKYDBA              54     108825426 20200425 15:56:16                  0A00060036771900 U --事务2 版本2:update t2 set owner='TRAVELSKYDBA'; 
ALBERT                 77     108825465 20200425 15:56:56                  0A000800649D1900 I --事务3 版本3:insert into t2 values('ALBERT',77);
TRAVELSKYDBA              20                      108825318 20200425 15:54:49         
SYS                  46                      108825426 20200425 15:56:16         
SYS                  54                      108825426 20200425 15:56:16         
SYS                  29                      108825426 20200425 15:56:16         
SYS                   3                      108825426 20200425 15:56:16         
SYS                  25                      108825426 20200425 15:56:16         
SYS                  41                      108825426 20200425 15:56:16         
ALBERT                777                      108825318 20200425 15:54:49         
SYS                  28                      108825426 20200425 15:56:16         

19 rows selected
 
 
--current t2 table状态:

SQL> select * from t2;

OWNER              OBJECT_ID
------------------------------ ----------
TRAVELSKYDBA              46
TRAVELSKYDBA              28
TRAVELSKYDBA              29
TRAVELSKYDBA              3
TRAVELSKYDBA              25
TRAVELSKYDBA              41
TRAVELSKYDBA              54
ALBERT                 77

8 rows selected.
 
恢复T2表至最初状态(未发生过事务)

SQL> alter table t2 enable row movement;

Table altered.

SQL> flashback table t2 to scn 108825317; VERSIONS_ENDSCN为18

Flashback complete.


SQL> select * from t2;

OWNER              OBJECT_ID
------------------------------ ----------
ALBERT                777
TRAVELSKYDBA              20
SYS                  46
SYS                  28
SYS                  29
SYS                   3
SYS                  25
SYS                  41
SYS                  54

9 rows selected.

恢复至T2表至INSERT之前状态:

SQL> flashback table t2 to scn 108825426;

Flashback complete.

SQL> select * from t2;

OWNER              OBJECT_ID
------------------------------ ----------
TRAVELSKYDBA              46
TRAVELSKYDBA              28
TRAVELSKYDBA              29
TRAVELSKYDBA              3
TRAVELSKYDBA              25
TRAVELSKYDBA              41
TRAVELSKYDBA              54

7 rows selected.


SQL> select * from t2;

OWNER              OBJECT_ID
------------------------------ ----------
TRAVELSKYDBA              46
TRAVELSKYDBA              28
TRAVELSKYDBA              29
TRAVELSKYDBA              3
TRAVELSKYDBA              25
TRAVELSKYDBA              41
TRAVELSKYDBA              54
ALBERT                 77

8 rows selected.


SQL> flashback table t2 to scn 108825465;

Flashback complete.

SQL> select * from t2;

OWNER              OBJECT_ID
------------------------------ ----------
TRAVELSKYDBA              46
TRAVELSKYDBA              28
TRAVELSKYDBA              29
TRAVELSKYDBA              3
TRAVELSKYDBA              25
TRAVELSKYDBA              41
TRAVELSKYDBA              54
ALBERT                 77

8 rows selected.

(4)Flashback Transaction Query

--引用自Oracle官方文档---
Use Oracle Flashback Transaction Query to retrieve metadata and historical data for a given transaction or for all transactions in a given time interval. Oracle Flashback Transaction Query queries the static data dictionary view FLASHBACK_TRANSACTION_QUERY, whose columns are described in Oracle Database Reference.

The column UNDO_SQL shows the SQL code that is the logical opposite of the DML operation performed by the transaction. You can usually use this code to reverse the logical steps taken during the transaction. However, there are cases where the UNDO_SQL code is not the exact opposite of the original transaction. For example, a UNDO_SQL INSERT operation might not insert a row back in a table at the same ROWID from which it was deleted. 

闪回事务查询功能中,除了数据恢复之外,还有一项重要的功能是,提供给我们是谁修改了某个表的某行数据,例如,我们发现ALBERT中的T2表被进行了修改,但是不知道是谁修改了,可以利用如下查询进行操作:

SQL> conn p_liangce/p_liangce;
Connected.
SQL> 
SQL> 
SQL> select * from albert.t2;

OWNER              OBJECT_ID
------------------------------ ----------
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
ALBERT                666

8 rows selected.

SQL> update albert.t2 set object_id=666666 where owner='ALBERT'

1 rows updated.

SQL> commit;

Commit complete.

LIANGCE这个用户对ALBERT 用户下表T2某行进行了UPDATE操作,我们可以用如下方式进行追踪与数据修改

此时ALBERT用户向DBA数据被修改,DBA可以利用闪回事务查询中的LOGON_USER进行修改
SQL> select * from t2;

OWNER              OBJECT_ID
------------------------------ ----------
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
ALBERT               666666 --原来应为666

8 rows selected.

SQL> 
SQL> select logon_user,
 2     start_timestamp,
 3     commit_timestamp,
 4     operation,
 5     table_name,
 6     table_owner,
 7     row_id,
 8     undo_sql
 9  from flashback_transaction_query
 10  where table_name = 'T2'
 11   AND table_OWNER = 'ALBERT'
 12   and start_timestamp between
 13     to_timestamp('20200425 16:00:00', 'yyyymmdd hh24:mi:ss') and
 14     to_timestamp('20200425 16:30:00', 'yyyymmdd hh24:mi:ss')
 15 ;

LOGON_USER           START_TIMESTAMP COMMIT_TIMESTAMP OPERATION            TABLE_NAME                                    TABLE_OWNER           ROW_ID       UNDO_SQL
------------------------------ --------------- ---------------- -------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- ------------------- --------------------------------------------------------------------------------
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: INSERT              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAA delete from "ALBERT"."T2" where ROWID = 'AAAkGVAANAAD1AFAAA';
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: INSERT              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAB delete from "ALBERT"."T2" where ROWID = 'AAAkGVAANAAD1AFAAB';
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: INSERT              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAJ delete from "ALBERT"."T2" where ROWID = 'AAAkGVAANAAD1AFAAJ';
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: INSERT              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAK delete from "ALBERT"."T2" where ROWID = 'AAAkGVAANAAD1AFAAK';
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: INSERT              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAL delete from "ALBERT"."T2" where ROWID = 'AAAkGVAANAAD1AFAAL';
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: INSERT              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAM delete from "ALBERT"."T2" where ROWID = 'AAAkGVAANAAD1AFAAM';
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: INSERT              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAN delete from "ALBERT"."T2" where ROWID = 'AAAkGVAANAAD1AFAAN';
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: INSERT              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAO delete from "ALBERT"."T2" where ROWID = 'AAAkGVAANAAD1AFAAO';
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: DELETE              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAI insert into "ALBERT"."T2"("OWNER","OBJECT_ID") values ('TRAVELSKYDBA','54');
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: DELETE              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAH insert into "ALBERT"."T2"("OWNER","OBJECT_ID") values ('TRAVELSKYDBA','41');
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: DELETE              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAG insert into "ALBERT"."T2"("OWNER","OBJECT_ID") values ('TRAVELSKYDBA','25');
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: DELETE              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAF insert into "ALBERT"."T2"("OWNER","OBJECT_ID") values ('TRAVELSKYDBA','3');
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: DELETE              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAE insert into "ALBERT"."T2"("OWNER","OBJECT_ID") values ('TRAVELSKYDBA','29');
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: DELETE              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAD insert into "ALBERT"."T2"("OWNER","OBJECT_ID") values ('TRAVELSKYDBA','28');
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: DELETE              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAC insert into "ALBERT"."T2"("OWNER","OBJECT_ID") values ('TRAVELSKYDBA','46');
P_LIANGCE           2020/4/25 16:27 2020/4/25 16:28: UPDATE              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAO update "ALBERT"."T2" set "OBJECT_ID" = '666' where ROWID = 'AAAkGVAANAAD1AFAAO';
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: INSERT              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAC delete from "ALBERT"."T2" where ROWID = 'AAAkGVAANAAD1AFAAC';
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: INSERT              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAD delete from "ALBERT"."T2" where ROWID = 'AAAkGVAANAAD1AFAAD';
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: INSERT              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAE delete from "ALBERT"."T2" where ROWID = 'AAAkGVAANAAD1AFAAE';
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: INSERT              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAF delete from "ALBERT"."T2" where ROWID = 'AAAkGVAANAAD1AFAAF';

LOGON_USER           START_TIMESTAMP COMMIT_TIMESTAMP OPERATION            TABLE_NAME                                    TABLE_OWNER           ROW_ID       UNDO_SQL
------------------------------ --------------- ---------------- -------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- ------------------- --------------------------------------------------------------------------------
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: INSERT              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAG delete from "ALBERT"."T2" where ROWID = 'AAAkGVAANAAD1AFAAG';
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: INSERT              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAH delete from "ALBERT"."T2" where ROWID = 'AAAkGVAANAAD1AFAAH';
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: INSERT              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAI delete from "ALBERT"."T2" where ROWID = 'AAAkGVAANAAD1AFAAI';
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: DELETE              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAQ insert into "ALBERT"."T2"("OWNER","OBJECT_ID") values ('SYS','54');
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: DELETE              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAP insert into "ALBERT"."T2"("OWNER","OBJECT_ID") values ('SYS','41');
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: DELETE              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAO insert into "ALBERT"."T2"("OWNER","OBJECT_ID") values ('SYS','25');
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: DELETE              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAN insert into "ALBERT"."T2"("OWNER","OBJECT_ID") values ('SYS','3');
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: DELETE              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAM insert into "ALBERT"."T2"("OWNER","OBJECT_ID") values ('SYS','29');
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: DELETE              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAL insert into "ALBERT"."T2"("OWNER","OBJECT_ID") values ('SYS','28');
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: DELETE              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAK insert into "ALBERT"."T2"("OWNER","OBJECT_ID") values ('SYS','46');
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: DELETE              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAB insert into "ALBERT"."T2"("OWNER","OBJECT_ID") values ('TRAVELSKYDBA','20');
ALBERT             2020/4/25 16:05 2020/4/25 16:05: DELETE              T2                                        ALBERT              AAAkGVAANAAD1AFAAA insert into "ALBERT"."T2"("OWNER","OBJECT_ID") values ('ALBERT','777');

-数据恢复:
SQL> update "ALBERT"."T2" set "OBJECT_ID" = '666' where ROWID = 'AAAkGVAANAAD1AFAAO'; --执行UNDO SQL前请谨慎确认是否执行的是误操作之后的反向操作。

1 row updated.

SQL> 
SQL> 
SQL> 
SQL> commit;

Commit complete.

SQL> select * from albert.t2;

OWNER              OBJECT_ID
------------------------------ ----------
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
TRAVELSKYDBA             666
ALBERT                666

8 rows selected.

闪回系列专题(1)FlashBack Database

前不久,参加了一个Oracle原厂的网络研讨会,其中宣讲人再介绍Oracle MAA架构时提到了数据恢复的问题,会上宣讲人提到了许多Oracle的闪回技术,周末值守无法出门,那就在这里做一个闪回系列总结实验记录一下,顺便对闪回技术进行一次回顾。

Flashback Database,此项操作在之前的利用DataGuard 恢复误操作数据时提到过,原理一致。

--引用Oracle 官方文档针对FlashBack Database的简要功能
Use the FLASHBACK DATABASE statement to return the database to a past time or system change number (SCN). This statement provides a fast alternative to performing incomplete database recovery.

Following a FLASHBACK DATABASE operation, in order to have write access to the flashed back database, you must reopen it with an ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS statement. 

实验环境为 Oracle 11.2.0.4 RAC in 3 nodes

1.首先设置闪回恢复区并且开启闪回特性,否则会抛出如下错误

ORA-38706: Cannot turn on FLASHBACK DATABASE logging.
ORA-38709: Recovery Area is not enabled.

SQL> alter system set db_recovery_file_dest_size=30g;

System altered.

SQL> alter system set db_recovery_file_dest='+DG_DATA';

System altered.
 
SQL> show parameter recovery

NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
db_recovery_file_dest        string   +DG_DATA
db_recovery_file_dest_size      big integer 30G
recovery_parallelism         integer   0

SQL> alter database flashback on;

Database altered.

创建测试表,删除测试表数据,以便是否验证数据恢复与否

SQL> create table ftest as select object_id from dba_objects;

Table created.

SQL> select to_char(sysdate,'yyyymmdd hh24:mi:ss') from dual;

TO_CHAR(SYSDATE,'
-----------------
20200425 10:25:51

SQL> truncate table ftest;

Table truncated.

数据已经被破坏,确认闪回日志写入FRA后,准备开启闪回操作,将RAC节点实例关闭

SQL> shutdown immediate;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.

将节点1启动到Mount模式:

SQL> startup mount;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1.3495E+11 bytes
Fixed Size         2270072 bytes
Variable Size      3.6507E+10 bytes
Database Buffers     9.8247E+10 bytes
Redo Buffers       197844992 bytes
Database mounted.
SQL> flashback database to timestamp to_timestamp('20200425 10:28:10','yyyymmdd hh24:mi:ss'); --时间点为

Flashback complete.

SQL> alter database open resetlogs;

Database altered.

SQL> select count(*) from ftest;

 COUNT(*)
----------
   72275

SQL> archive log list
Database log mode       Archive Mode
Automatic archival       Enabled
Archive destination      +DG_ARC
Oldest online log sequence   1
Next log sequence to archive  1
Current log sequence      1
SQL> 

闪回完成后,将RAC其他节点启动即可。

这里,需要注意的是我们在分配FRA区域时,要考虑到数据库事务繁忙程度,以免造成因为FRA区域满,无法写入flashback log导致闪回失败的情形,我将FRA区域改为30m,进行事务操作,因FRA满,闪回日志无法写入,缺失闪回日志所以无法进行闪回操作。

ORA-19815: WARNING: db_recovery_file_dest_size of 31457280 bytes is 100.00% used, and has 0 remaining bytes available.
************************************************************************
You have following choices to free up space from recovery area:
1. Consider changing RMAN RETENTION POLICY. If you are using Data Guard,
  then consider changing RMAN ARCHIVELOG DELETION POLICY.
2. Back up files to tertiary device such as tape using RMAN
  BACKUP RECOVERY AREA command.
3. Add disk space and increase db_recovery_file_dest_size parameter to
  reflect the new space.
4. Delete unnecessary files using RMAN DELETE command. If an operating
  system command was used to delete files, then use RMAN CROSSCHECK and
  DELETE EXPIRED commands.
************************************************************************
Setting Resource Manager plan SCHEDULER[0x32DE]:DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN via scheduler window
Setting Resource Manager plan DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN via parameter
Sat Apr 25 11:29:54 2020
Beginning global checkpoint up to RBA [0x79.272.10], SCN: 108173284
Completed checkpoint up to RBA [0x79.272.10], SCN: 108173284


QL> select to_char(sysdate,'yyyymmdd hh24:mi:ss') from dual;

TO_CHAR(SYSDATE,
-----------------
20200425 11:31:21


SQL> flashback database to timestamp to_timestamp('20200425 11:30:00','yyyymmdd hh24:mi:ss');
flashback database to timestamp to_timestamp('20200425 11:30:00','yyyymmdd hh24:mi:ss')
*
ERROR at line 1:
ORA-38729: Not enough flashback database log data to do FLASHBACK.


SQL> select * from v$flashback_database_log;

OLDEST_FLASHBACK_SCN OLDEST_FL RETENTION_TARGET FLASHBACK_SIZE ESTIMATED_FLASHBACK_SIZE
-------------------- --------- ---------------- -------------- ------------------------
      108194136 25-APR-20       1440   1467973632            0

SQL> 
SQL> 
SQL> 
SQL> select * from V$RECOVERY_AREA_USAGE;

FILE_TYPE      PERCENT_SPACE_USED PERCENT_SPACE_RECLAIMABLE NUMBER_OF_FILES
-------------------- ------------------ ------------------------- ---------------
CONTROL FILE             0             0        0
REDO LOG               0             0        0
ARCHIVED LOG             0             0        0
BACKUP PIECE             0             0        0
IMAGE COPY              0             0        0
FLASHBACK LOG           4096             0        6
FOREIGN ARCHIVED LOG         0             0        0

7 rows selected.


--可以利用v$flashback_database_log与V$RECOVERY_AREA_USAGE视图来监控目前闪回日志的大小与可用空间。
--可以利用如下方式估算FRA的合理配置大小
SQL> set numwidth 16
SQL> select to_char(BEGIN_TIME,'yyyymmdd hh24:mi:ss') BEGIN_TIME,to_char(END_TIME,'yyyymmdd hh24:mi:ss'),FLASHBACK_DATA,DB_DATA,REDO_DATA,ESTIMATED_FLASHBACK_SIZE from V$FLASHBACK_DATABASE_STAT;

BEGIN_TIME    TO_CHAR(END_TIME,  FLASHBACK_DATA     DB_DATA    REDO_DATA ESTIMATED_FLASHBACK_SIZE
----------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ------------------------
20200425 13:44:03 20200425 14:44:05     85270528    113090560     99827200       134545121280
20200425 12:37:54 20200425 13:44:03    6095396864   11968888832   14131610624       132688896000

ORA-15028: ASM file ‘+DG_ARC***’ not dropped; currently being accessed 案例

昨日,接到硬件团队同事电话,告知一个数据库出现内存耗尽,需要重启。查询了一下配置,确认此数据库database_role为 physical standby,随后硬件团队同事进行了服务器重启。

服务器重启过后,启动数据库,但是数据库登录依然缓慢,因为我们配置了broker,会自动启用实时应用:

alter database recover managed standby database using current logfile disconnect from session;

但是奇怪的是,数据库并没有应用日志,一直在处于waiting for log的状态,等待的日志文件已经在备库本地,无奈之下,手工注册日志后数据库进行了日志应用,但是很块MRP0进程继续处于 waiting for log的状态 ,再次注册日志却抛出了

ORA-00311: cannot read header from archiveed log
ORA-27072: File I/O error

看来这次故障并不是简单的内存耗尽,严重怀疑是存储链路层面出现了问题。向硬件团队反馈后,准备断掉主备库DataGuard关系,等存储问题恢复后进行重构。

将DataGuard断掉后,验证一下主库归档备份的状态,发现了更加奇怪的现象:

  RECID OPERATION             STATUS         START_TIME     END_TIME      OBJECT_TYPE
---------- --------------------------------- ----------------------- ------------------- ------------------- -------------	
   54558 BACKUP              COMPLETED WITH WARNINGS 2020-04-16 23:30:37 2020-04-16 23:30:50 ARCHIVELOG
   54556 BACKUP              COMPLETED WITH WARNINGS 2020-04-16 23:19:42 2020-04-16 23:19:57 ARCHIVELOG
   54554 BACKUP              COMPLETED WITH WARNINGS 2020-04-16 23:15:10 2020-04-16 23:15:24 ARCHIVELOG
   54552 BACKUP              COMPLETED WITH WARNINGS 2020-04-16 22:58:50 2020-04-16 22:59:12 ARCHIVELOG
   54550 BACKUP              COMPLETED WITH WARNINGS 2020-04-16 21:58:51 2020-04-16 21:59:08 ARCHIVELOG
   54548 BACKUP              COMPLETED WITH WARNINGS 2020-04-16 20:58:51 2020-04-16 20:59:04 ARCHIVELOG
   54546 BACKUP              COMPLETED WITH WARNINGS 2020-04-16 19:58:51 2020-04-16 19:59:04 ARCHIVELOG


input archived log thread=1 sequence=54511 RECID=217898 STAMP=1037920783
input archived log thread=2 sequence=54482 RECID=217899 STAMP=1037920784
channel ch00: starting piece 1 at 16-APR-20
channel ch00: finished piece 1 at 16-APR-20
piece handle=arch_Travelskydba_std_27847_1_1037920788 tag=TAG20200416T231948 comment=API Version 2.0,MMS Version 5.0.0.0
channel ch00: backup set complete, elapsed time: 00:00:07
channel ch00: deleting archived log(s)
archived log file name=+DG_ARC/Travelskydba_std/archivelog/2020_04_16/thread_1_seq_54501.352.1037918509 RECID=217870 STAMP=1037918508
RMAN-08118: WARNING: could not delete the following archived redo log
archived log file name=+DG_ARC/Travelskydba_std/archivelog/2020_04_16/thread_1_seq_54501.352.1037918509 thread=1 sequence=54501
error from target database:
ORA-15028: ASM file '+DG_ARC/Travelskydba_std/archivelog/2020_04_16/thread_1_seq_54501.352.1037918509' not dropped; currently being accessed

archived log file name=+DG_ARC/Travelskydba_std/archivelog/2020_04_16/thread_1_seq_54502.355.1037918877 RECID=217873 STAMP=1037918877
RMAN-08118: WARNING: could not delete the following archived redo log
archived log file name=+DG_ARC/Travelskydba_std/archivelog/2020_04_16/thread_1_seq_54502.355.1037918877 thread=1 sequence=54502
error from target database:
ORA-15028: ASM file '+DG_ARC/Travelskydba_std/archivelog/2020_04_16/thread_1_seq_54502.355.1037918877' not dropped; currently being accessed

archived log file name=+DG_ARC/Travelskydba_std/archivelog/2020_04_16/thread_2_seq_54474.308.1037918875 RECID=217872 STAMP=1037918875
RMAN-08118: WARNING: could not delete the following archived redo log
archived log file name=+DG_ARC/Travelskydba_std/archivelog/2020_04_16/thread_2_seq_54474.308.1037918875 thread=2 sequence=54474
error from target database:
ORA-15028: ASM file '+DG_ARC/Travelskydba_std/archivelog/2020_04_16/thread_2_seq_54474.308.1037918875' not dropped; currently being accessed

archived log file name=+DG_ARC/Travelskydba_std/archivelog/2020_04_16/thread_2_seq_54481.388.1037920773 RECID=217897 STAMP=1037920772
archived log file name=+DG_ARC/Travelskydba_std/archivelog/2020_04_16/thread_1_seq_54510.318.1037920771 RECID=217896 STAMP=1037920770
archived log file name=+DG_ARC/Travelskydba_std/archivelog/2020_04_16/thread_1_seq_54511.332.1037920783 RECID=217898 STAMP=1037920783
archived log file name=+DG_ARC/Travelskydba_std/archivelog/2020_04_16/thread_2_seq_54482.321.1037920785 RECID=217899 STAMP=1037920784
Finished backup at 16-APR-20

released channel: ch00	

备份日志中出现了ORA-15028错误, error from target database:
ORA-15028: ASM file not dropped; currently being accessed , 可是主备库关系已经断开,备库理论上不需要主库的归档日志并且主库归档进程也是正常的。

再次登录备库,找到了异常的跟因:备库已经shutdown complete,但是操作系统中PMON与arch进程却没有终止(即使用操作系统kill -9也无果)。

随后将备库操作系统关机,再次执行主库的归档备份后, ORA-15028 错误不再出现,备份成功完成

   RECID OPERATION             STATUS         START_TIME     END_TIME      OBJECT_TYPE
---------- --------------------------------- ----------------------- ------------------- ------------------- -------------
   54560 BACKUP              COMPLETED        2020-04-16 23:32:37 2020-04-16 23:32:50 ARCHIVELOG
   54558 BACKUP              COMPLETED WITH WARNINGS 2020-04-16 23:30:37 2020-04-16 23:30:50 ARCHIVELOG
   54556 BACKUP              COMPLETED WITH WARNINGS 2020-04-16 23:19:42 2020-04-16 23:19:57 ARCHIVELOG
   54554 BACKUP              COMPLETED WITH WARNINGS 2020-04-16 23:15:10 2020-04-16 23:15:24 ARCHIVELOG
   54552 BACKUP              COMPLETED WITH WARNINGS 2020-04-16 22:58:50 2020-04-16 22:59:12 ARCHIVELOG

随后在Oracle Support上搜寻了一下这个错误,文档 Doc ID 1466848.1 进行了非常详细的描述,对应本次的故障案例,备库ARCH进程夯死,传输接收时出现异常,从而主库没有及时的释放archive log的lock,RMAN备份archivelog后无法删除文件。